Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

2/21/2017 4:44:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Chỉ tiêu tuyển sinh (dự kiến) của Trường Đại học Thủy lợi năm 2017

 

TT (1)

Mã nhóm ngành

Tên nhóm ngành

Tên ngành (4)

Chỉ tiêu 2017 (5)

Tổ hợp môn xét tuyển 1 (6)

Tổ hợp môn xét tuyển 2 (7)

Tổ hợp môn xét tuyển 3 (8)

Tổ hợp môn xét tuyển 4 (9)

Mã tổ hợp môn

Môn chính

Mã tổ hợp môn

Môn chính

Mã tổ hợp môn

Môn chính

Mã tổ hợp môn

Môn chính

I. Tại Hà Nội (TLA)

3120

 

 

 

 

 

 

 

 

1

TLA01

Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật công trình thủy

920

A00

 

A01

 

D07

 

 

 

2

Kỹ thuật công trình xây dựng

A00

 

A01

 

D07

 

 

 

3

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

A00

 

A01

 

D07

 

 

 

4

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

A00

 

A01

 

D07

 

 

 

5

Quản lý xây dựng

A00

 

A01

 

D07

 

 

 

6

Kỹ thuật công trình biển

A00

 

A01

 

D07

 

 

 

7

TLA02

Kỹ thuật tài nguyên nước

Kỹ thuật tài nguyên nước

210

A00

 

A01

 

D07

 

 

 

8

Thuỷ văn

A00

 

A01

 

D07

 

 

 

9

TLA03

Kỹ thuật hạ tầng

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

190

A00

 

A01

 

D07

 

 

 

10

Cấp thoát nước

A00

 

A01

 

D07

 

 

 

11

TLA04

 

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

50

A00

 

A01

 

D07

 

 

 

12

TLA05

 

Kỹ thuật cơ khí

320

A00

 

A01

 

D07

 

 

 

13

TLA06

 

Kỹ thuật điện, điện tử

210

A00

 

A01

 

D07

 

 

 

14

TLA07

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

400

A00

 

A01

 

D07

 

 

 

15

Hệ thống thông tin                 

A00

 

A01

 

D07

 

 

 

16

Kỹ thuật phần mềm               

A00

 

A01

 

D07

 

 

 

17

TLA08

 

Kỹ thuật môi trường

140

A00

 

A01

 

D07

 

B00

 

18

TLA09

 

Kỹ thuật hóa học                

80

A00

 

B00

 

D07

 

 

 

19

TLA10

 

Kinh tế

130

A00

 

A01

 

D07

 

 

 

20

TLA11

 

Quản trị kinh doanh

140

A00

 

A01

 

D07

 

 

 

21

TLA12

 

Kế toán

210

A00

 

A01

 

D07

 

 

 

22

TLA13

 

Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng

60

A00

 

A01

 

D07

 

 

 

23

TLA14

 

Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước

60

A00

 

A01

 

D07

 

 

 

24

 

 

Công nghệ sinh học (dự kiến)

 

A00

 

A01

 

D07

 

 

 

25

 

 

Kỹ thuật cơ - điện tử (dự kiến)

 

A00

 

A01

 

D07

 

 

 

26

 

 

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (dự kiến)

 

A00

 

A01

 

D07

 

 

 

27

 

 

Công nghệ chế tạo máy (dự kiến)

 

A00

 

A01

 

D07

 

 

 

II. Tại Cơ sở 2 (TLS)

580

 

 

 

 

 

 

 

 

1

TLS01

Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật công trình thủy

280

A00

 

A01

 

D07

 

 

 

2

Kỹ thuật công trình xây dựng

A00

 

A01

 

D07

 

 

 

3

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

A00

 

A01

 

D07

 

 

 

4

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

A00

 

A01

 

D07

 

 

 

5

TLS02

Kỹ thuật tài nguyên nước

Kỹ thuật tài nguyên nước

100

A00

 

A01

 

D07

 

 

 

6

Cấp thoát nước

A00

 

A01

 

D07

 

 

 

7

TLS03

 

Công nghệ thông tin

100

A00

 

A01

 

D07

 

 

 

8

TLS04

 

Kế toán

100

A00

 

A01

 

D07

 

 

 

Tổng

3700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác