Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

THÔNG BÁO: Về việc phúc khảo kỳ thi tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2013  Hit : 2692

Trường Đại học Thuỷ lợi thông báo thời gian tiếp nhận đơn xin phúc khảo kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2013 như sau:

THÔNG BÁO: LỊCH THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ VÀ XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH ĐỢT 2 - NĂM 2013  Hit : 2643

LỊCH THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ VÀ XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH ĐỢT 2 - NĂM 2013

THÔNG BÁO: Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2013  Hit : 2859

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Thủy lợi và theo kế hoạch tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2013, Trường Đại học Thủy lợi xin thông báo chỉ tiêu tuyển ...

THÔNG BÁO: Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2013 (thạc sĩ khóa 21 đợt 2)  Hit : 3034

Căn cứ Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Thủy lợi thông báo tuyển sinh đào tạo trình ...

THÔNG BÁO: Về việc phúc khảo kỳ thi tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2013  Hit : 4714

Trường Đại học Thuỷ lợi thông báo thời gian tiếp nhận đơn xin phúc khảo kỳ thi tuyển sinh cao học năm 2013 như sau:

THÔNG BÁO: LỊCH THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ VÀ XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH ĐỢT 1 - NĂM 2013  Hit : 1344

THÔNG BÁO: LỊCH THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ VÀ XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH ĐỢT 1 - NĂM 2013

THÔNG BÁO: Về kế hoạch tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2013  Hit : 6267

Trường Đại học Thủy lợi thông báo kế hoạch tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2013 như sau:

THÔNG BÁO TUYẾN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ VÀ TIẾN SĨ ĐỢT 1 NĂM 2013  Hit : 6765

Trường Đại học Thủy Lợi thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ đợt 1 năm 2013 gồm 10 chuyên ngành trình độ thạc sĩ và 8 chuyên ngành tiến sĩ như sau: