Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

3/13/2013 10:40:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Căn cứ Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo ngày 25/12/2012 Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học; Trường Đại học Thủy lợi thông báo kế hoạch thi tuyển sinh hệ liên thông trình độ đại học năm 2013 như sau:

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 211 /TB-ĐHTL

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Kế hoạch thi tuyển sinh liên thông trình độ đại học năm 2013

 

Căn cứ Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo ngày 25/12/2012 Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học;

Trường Đại học Thủy lợi thông báo kế hoạch thi tuyển sinh hệ liên thông trình độ đại học năm 2013 như sau:

I.                  Ngành tuyển sinh:

-          Kỹ thuật công trình xây dựng;

-          Kế toán;

-          Quản trị kinh doanh;

-          Quản lý xây dựng;

-          Kỹ thuật điện, điện tử.

II.               Đối tượng tham gia thi tuyển, thời gian đăng ký dự thi, ôn thi và môn thi

a)             Đối tượng 1: Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp cử nhân cao đẳng chưa đủ 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ thi lên trình độ đại học:

+          Đúng ngành đào tạo hoặc ngành tương đương (có phụ lục kèm theo);

+          Đối với trường hợp thí sinh tốt nghiệp cao đẳng khác ngành nhưng cùng khối ngành phải học chuyển đổi các môn học trước khi dự thi theo quy định của Nhà trường;

-          Hồ sơ dự thi: theo mẫu chung của Bộ giáo dục và đào tạo;

-          Thời gian thu hồ sơ:

o   Tại các Sở giáo dục và đào tạo: 11/03/2013 – 11/04/2013

o   Tại trường: 12/04/2013 – 19/04/2013

-          Thời gian thi tuyển: các ngày 03, 04, 05/07/2013

-          Môn thi: Toán, Vật lý, Hoá học (theo đề thi chung tuyển sinh đại học, cao đẳng của Bộ giáo dục và đào tạo);

b)             Đối tượng 2: Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp cử nhân cao đẳng sau thời hạn 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ thi liên thông lên trình độ đại học thoả mãn các điều kiện sau:

+          Đúng ngành đào tạo hoặc ngành tương đương (có phụ lục kèm theo);

+          Đối với trường hợp thí sinh tốt nghiệp cao đẳng khác ngành nhưng cùng khối ngành phải học chuyển đổi các môn học trước khi dự thi theo quy định của Nhà trường;

-          Thời gian bán và nhận hồ sơ: Từ ngày  20/05/2013- 30/08/2013;

-          Tổ chức ôn tập: Dự kiến từ ngày 15/07/2013-13/09/2013 (thí sinh có nguyện vọng học ôn tập  đăng ký trước ngày 10/07/2013);

-          Hồ sơ đăng ký dự thi, đề cương ôn tập và đăng ký học liên hệ với Phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học (Phòng 232- Nhà A4) – Trường Đại học Thủy lợi – 175 Tây Sơn – Đống Đa – Hà Nội;

-          Thời gian thi tuyển: các ngày 28,29/09/2013;

-          Môn thi: Theo các ngành như sau:

 

STT

Ngành

Môn thi

1

Kỹ thuật công trình xây dựng

-      Toán cao cấp

-      Cơ học chất lỏng (Thủy lực)

-      Sức bền vật liệu 1

2

Kế toán

-      Toán cao cấp

-      Nguyên lý kế toán

-      Kế toán tài chính

3

Quản trị kinh doanh

-      Toán cao cấp

-      Kinh tế vi mô 1

-      Marketing căn bản

4

Quản lý xây dựng

-      Toán cao cấp

-      Sức bền vật liệu 1

-      Kinh tế xây dựng

5

Kỹ thuật điện, điện tử

-      Toán cao cấp

-      Mạch điện

-      Cung cấp điện

Chi tiết xin liên hệ với Phòng Đào tạo ĐH&SĐH theo địa chỉ trên hoặc qua điện thoại 04.3563.1537 email: daotao@wru.edu.vn.

Trường Đại học Thủy lợi xin thông báo đến toàn thể các đơn vị, cá nhân và các thí sinh được biết./.

Nơi nhận:

- ĐU, BGH, HĐT (để b/c);

- Các trường Cao đẳng, các C.ty;

- Các đơn vị trong toàn trường;

- Ban biên tập trang web;

- Lưu: VT, ĐH&SĐH.

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

PGS.TS Trịnh Minh Thụ