Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

3/10/2015 4:32:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 163/ĐHTL-TC

V/v tuyển sinh hệ VLVH năm 2015

                      Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2015

Kính gửi: Các cơ sở liên kết đào tạo

Trong những năm qua, Trường Đại học Thủy lợi đã mở các lớp đào tạo đại học hệ Vừa làm vừa học tại các địa phương trong cả nước và đã đào tạo được hàng ngàn kỹ sư thủy lợi bổ sung nguồn nhân lực về tài nguyên nước cho các địa phương, đặc biệt là các tỉnh trung du, miền núi. Trường Đại học Thủy lợi đã thực hiện đào tạo theo hình thức tín chỉ đối với hệ Vừa làm vừa học với nội dung chương trình mới, hiện đại và thực tế.

Năm 2015 Trường Đại học Thủy lợi sẽ mở các ngành đào tạo cho hệ Vừa làm vừa học như sau:

1. Kỹ thuật công trình xây dựng;

2. Kỹ thuật tài nguyên nước;

3. Kỹ thuật hạ tầng và phát triển nông thôn;

4. Cấp thoát nước;

5. Quản lý xây dựng;

6. Kế toán;

7. Quản trị kinh doanh;

8. Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

Hàng năm Trường Đại học Thủy lợi tổ chức thi tuyển sinh 2 đợt: đợt 1 vào tháng 4 và đợt 2 vào tháng 10 theo lịch thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Để kịp thời báo cáo Bộ Giáo dục và đào tạo xin chỉ tiêu tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học của năm kế tiếp, Trường Đại học Thủy lợi nhận công văn xin liên kết mở lớp của các cơ sở đào tạo từ tháng 10 năm trước đến hết quý 1 năm sau.

Việc liên kết mở lớp và tổ chức thi tuyển sinh thực hiện theo Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐ ngày 28/07/2008; Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2008 và Thông tư số 15/2011/TT-BGDĐT ngày 09/04/2011 của Bộ Giáo dục và đào tạo.

Công văn xin liên kết mở lớp gửi về địa chỉ: Trường Đại học Thủy lợi, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Liện hệ trực tiếp với Khoa Tại chức: Phòng 212 -213 nhà A5 trường Đại học Thủy Lợi, ĐT: 043 564 3108, fax: 043 564 3109

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, Khoa TC, Phòng ĐT ĐH & SĐH.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

GS.TS. Trịnh Minh Thụ