Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

7/29/2016 3:27:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Đào tạo cử nhân trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh, cử nhân được trang bị kiến thức về nguyên lý kinh tế và quản trị vào thực tiễn quản lý sản xuất kinh doanh (SXKD) và quản lý điều hành các hoạt động SXKD, các hoạt động tài chính, các hoạt động marketing, hệ thống thông tin SXKD, quản lý và phát triển nguồn nhân lực cho SXKD, phân tích hoạt động SXKD, phát triển các sáng kiến kinh doanh và quản trị chiến lược phát triển.
 
 

Các tin khác