Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

7/29/2016 3:28:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Đào tạo kỹ sư Quản lý xây dựng có năng lực chuyên môn sâu và rộng, đáp ứng nhu cầu nhân lực trình độ cao về quản lý kinh tế và kỹ thuật cho ngành xây dựng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xu thế toàn cầu hoá các nền kinh tế. Chương trình trang bị cho người học kiến thức khoa học cơ bản, kỹ thuật, kinh tế và quản lý chuyên sâu để quản lý có hiệu quả những hoạt động kỹ thuật, công nghệ và sản xuất trong xây dựng.
 

Các tin khác