Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

3/9/2012 2:16:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Trường Đại học Thủy Lợi xin thông báo Quyết định Về công nhận học viên cao học khóa 17 năm 2009 như sau:

  Căn cứ Quyết định số 351-QĐ/TL ngày 28/04/1964 của Bộ Thủy lợi (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) qui định nhiệm vụ quyền hạn của Trường Đại học Thủy lợi;

  Căn cứ Quy chế Tuyển sinh Sau đại học số 02/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/01/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Quyết định số 45/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học,

  Hiệu trưởng trường Đại học Thủy Lợi

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê duyệt điểm các môn thi tuyển trúng tuyển vào Cao học khoá 17 và Nghiên cứu sinh khóa 29, năm 2009 của Trường Đại học Thuỷ lợi như sau:

a. Điểm trúng tuyển Cao học:

1. Môn cơ bản: 5.0 điểm;

2. Môn cơ sở: 5.0 điểm;

3. Môn Tiếng Anh trình độ B: 50 điểm.

b. Điểm trúng tuyển Nghiên cứu sinh:

1. Môn cơ bản: 5.0 điểm;

2. Môn cơ sở: 5.0 điểm;

3. Môn chuyên môn: 5.0 điểm;

4. Môn Tiếng Anh trình độ C: 50 điểm;

5. Bảo vệ Đề cương Nghiên cứu sinh: đạt.

Điều 2. Các ông, bà Trưởng Phòng Đào tạo Đại học và Sau Đại học, Cơ sở 2 -  Trường Đại học Thủy lợi, các đơn vị có liên quan và các thí sinh dự thi tuyển sinh sau đại học chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Các tin khác