Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

10/2/2012 9:45:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Số: 800/ĐHTL-ĐH&SĐH V/v – Lịch thi tuyển sinh liên thông trình độ đại học năm 2012

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:     800     /ĐHTL-ĐH&SĐH

V/v – Lịch thi tuyển sinh liên thông trình độ đại học năm 2012

 

 

Hà nội, ngày 25 tháng 09  năm 2012

.

LỊCH THI TUYỂN SINH

LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2012 (đợt 1)

 

1. Lịch thi:

Thời gian

Nội dung công việc

Ngày  05/10/2012

Từ 14h00

Từ 14h00 – 15h00 Tập huấn cán bộ coi thi.

Từ 15h00 làm thủ tục dự thi và phổ biến quy chế tuyển sinh.

Ngày 06/10/2012

Buổi sáng

Thủy lực; Nguyên lý kế toán

Buổi chiều

Sức bền vật liệu; Kế toán tài chính

2. Thời gian biểu từng buổi thi:

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Hiệu lệnh (trống/kẻng)

Cán bộ coi thi có mặt tại điểm thi để nhận phòng thi, nghe BCĐ phổ biến công việc

7h00

13h00

 

Cán bộ coi thi có mặt tại phòng thi để đánh số báo danh (SBD) vào chỗ ngồi cho thí sinh

7h20

13h20

 

Gọi thí sinh vào phòng thi; kiểm tra thí sinh đối chiếu ảnh, thẻ dự thi và danh sách thí sinh…

7h30

13h30

3 hồi

Một cán bộ coi thi đi nhận đề thi tại điểm thi.

7h50

13h50

6 tiếng

Bóc đề thi và phát đề cho thí sinh.

8h05

14h05

1 hồi

Thí sinh làm bài thi.

8h15

14h15

6 tiếng

Thí sinh nộp bài

10h15

16h15

3 hồi

3. Thời gian làm bài của mỗi môn thi:   120 phút.

Nơi nhận:

-  ĐU, BGH (b/cáo);

-  Hội đồng tuyển sinh;

-  Lưu VT, P3.

TM HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG - PGS.TS. Trịnh Minh Thụ

 

Các tin khác