Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

1/21/2013 11:52:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Trường Đại học Thuỷ lợi thông báo thời gian tiếp nhận đơn xin phúc khảo kỳ thi tuyển sinh Hệ liên thông trình độ Đại học đợt 2- năm 2012 như sau:
BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

 

Số: 75 /TB-ĐHTL
 
 
Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2013
 
 
THÔNG BÁO
 
Về việc phúc khảo kỳ thi tuyển sinh Liên thông năm 2012
 
Trường Đại học Thuỷ lợi thông báo thời gian tiếp nhận đơn xin phúc khảo kỳ thi tuyển sinh Hệ liên thông trình độ Đại học đợt 2- năm 2012 như sau:
-         Thời gian nhận đơn phúc khảo từ  ngày 10/01/2013 đến hết ngày 02/02/2013;
-         Địa điểm nhận đơn phúc khảo: Phòng 232 nhà A4 – Phòng Đào tạo ĐH&SĐH – Trường Đại học Thuỷ lợi – 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội;
-         Lệ phí đăng ký phúc khảo: 50.000 đồng/môn;
-         Thời gian công bố kết quả phúc khảo: Trước 28/02/2013 (do lịch nghỉ tết Nguyên Đán)
-         Mẫu đơn đăng ký phúc khảo lấy tại địa chỉ website của trường: www.wru.edu.vn;
-         Những thí sinh ở xa gửi đơn xin phúc khảo qua chuyển phát nhanh (EMS) và copy 01 bản đơn Fax ngay về Trường Đại học Thủy lợi theo số Fax: 04.3563.8923 trước khi gửi chuyển phát nhanh theo hạn ở trên;
Trường Đại học Thuỷ Lợi thông báo để những thí sinh có nguyện vọng chấm phúc khảo bài thi trong kỳ thi tuyển sinh Hệ liên thông trình độ Đại học đợt 2 năm 2012 được biết./.
Nơi nhận:
-  CTHĐTS (để b/c);
-  Lưu: VT, ĐH&SĐH.
 
 
TL.HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH&SĐH
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 
(đã ký)
 
 
Trần Khắc Thạc

MẪU ĐƠN PHÚC KHẢO

Các tin khác