Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

8/3/2016 2:42:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

  BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

Số: 788 /TB-ĐHTL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2016

 

 

THÔNG BÁO

Về việc miễn lệ phí xét tuyển với các thí sinh Miền Trung

 

Nhằm chia sẻ khó khăn với các thí sinh Miền Trung bị ảnh hưởng do sự cố môi trường Formosa, Trường Đại học Thủy lợi thông báo:

Nhà trường miễn lệ phí xét tuyển vào Trường Đại học Thủy lợi hệ Đại học chính quy năm 2016 đối với những thí sinh có hộ khẩu thuộc các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Nhà trường thông báo đến các đơn vị, cá nhân liên được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- ĐU, BGH(để b/c);

- Website trường;

- Lưu: VT, ĐH&SĐH

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

GS.TS Trịnh Minh Thụ

 

 

                                                                               

Các tin khác