Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

8/3/2016 2:58:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1554 /QĐ-ĐHTL

Hà Nội, ngày  29  tháng  7    năm 2016 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định về tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng trong xét tuyển sinh đại học vào Trường Đại học Thủy lợi năm 2016

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thủy lợi ban hành theo Quyết định số 1249/QĐ/BNN ngày 29 tháng 4 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 03/2016/TT-BGD&ĐT ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo;

Căn cứ công văn số 981/BGDĐT- KTKĐCLGD ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016;

Căn cứ công văn số 1062/BGDĐT- KTKĐCLGD ngày 18 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2016;

Xét đề nghị của ông Trường phòng Đào tạo Đại học và Sau Đại học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy định về tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng trong xét tuyển sinh đại học vào Đại học Thủy lợi năm 2016.

Điều 2. Các ông/bà Trưởng phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học, Thủ Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 Nơi nhận:

KT. HIỆU TRƯỞNG

- Bộ GD&ĐT (để b/c);

- Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Như điều 2;

- Lưu: VT, ĐH&SĐH.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

GS.TS Trịnh Minh Thụ

 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 

 

QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀ XÉT TUYỂN THẲNG TRONG KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2016

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1554  /QĐ-ĐHTL ban hành ngày  tháng  năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủy lợi)

I. Đối tượng tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng

1. Đối tượng được tuyển thẳng

Các đối tượng được tuyển thẳng vào trường Đại học Thủy lợi bao gồm:

a) Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học;

b) Người đã trúng tuyển vào trường Đại học Thủy lợi, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khoẻ, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học theo ngành đã trúng tuyển trước đây. Nếu việc học tập bị gián đoạn từ 3 năm trở lên và các đối tượng được tuyển thẳn có nguyện vọng, thì được xem xét giới thiệu vào lớp dự bị để ôn tập trước khi vào học chính thức;

c) Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế các môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Tin học, Tiếng Anh, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kĩ thuật quốc tế đã tốt nghiệp trung học được tuyển thẳng vào tất cả các ngành của trường ĐHTL. Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế nếu chưa tốt nghiệp trung học sẽ được bảo lưu sau khi tốt nghiệp trung học;

d) Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp trung học, được tuyển thẳng vào ĐHTL theo quy định tại phụ lục 4 của công văn số 1062/BGDĐT-KTKĐCLGD:

 

 TT

Tên môn thi học sinh giỏi

Tên ngành đào tạo

Ghi chú

1

Địa lý

Thủy văn

Ngành gần

2

Tin học

Công nghệ thông tin

Ngành đúng

Kỹ thuật phần mềm

Ngành đúng

Hệ thống thông tin

Ngành đúng

3

Hóa học

Kỹ thuật hóa học

Ngành đúng

Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải trong Cuộc khi khoa học, kỹ thuật quốc gia, nếu chưa tốt nghiệp trung học được bảo lưu sau khi tốt nghiệp trung học.

2. Thí sinh không dùng quyền tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển vào trường Đại học Thủy lợi.

Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp trung học, sau khi hoàn thành kỳ thi THPT quốc gia, có kết quả thi đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT quy định, Hiệu trưởng trường Đại học Thủy lợi xem xét, quyết định cho vào học.

3. Đối tượng xét tuyển thẳng

a) Đối với thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định: Hiệu trưởng trường ĐHTL căn cứ vào kết quả học tập THPT của học sinh (học bạ), tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét, quyết định cho vào học.

b) Đối với thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học tại các trường ĐH, CĐ Việt Nam: Hiệu trưởng trường ĐHTL căn cứ kết quả học tập trung học phổ thông của học sinh (bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và tiếng Việt theo quy định của trường để xem xét, quyết định cho vào học. Những thí sinh có nguyện vọng có thể đăng ký học thêm 01 năm dự bị tiếng Việt trước khi vào học chính thức.

     c) Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo; thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định tại Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015 theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ.

Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 1 năm học trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng các trường quy định.

I. Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng
 
1. Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng

a) Phiếu đăng ký tuyển thẳng (theo mẫu của Bộ Giáo dục và đào tạo);

b) Bản sao hợp lệ: chứng nhận là thành viên tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế hoặc chứng nhận là thành viên đội tuyển tham dự  cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ GDĐT); Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia và Giấy chứng nhận đoạt giải quốc tế về thể dục thể thao, năng khiếu nghệ thuật và giấy chứng nhận các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng khác;

c) Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.

 
2. Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển
 

a) Phiếu đăng ký xét tuyển (phụ lục III của công văn số 981/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 15 tháng 3 năm 2016);

b) Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (theo mẫu của Bộ Giáo dục và đào tạo);

c) Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia, quốc tế; Giấy chứng nhận đoạt giải quốc tế về thể dục thể thao, năng khiếu nghệ thuật.

 
3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng
 

a) Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (theo mẫu của Bộ Giáo dục và đào tạo);

b) Bản sao hợp lệ học bạ 3 năm học trung học phổ thông;

d) Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6;

đ) Bản sao hợp lệ hộ khẩu thường trú;

Tất cả các đối tượng trên khi trúng tuyển và về trường nhập học, phải nộp các giấy tờ quy định tại khoản 3 Điều 14 của Quy chế tuyển sinh.

III. Địa chỉ nộp hồ sơ

Địa chỉ nhận hồ sơ qua đường bưu điện: Phòng Đào tạo ĐH&SĐH - Trường Đại học Thủy Lợi  - Số 175, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội;

Điện thoại: 04.3563.1537 Fax: 04.35638923 Website: www.tlu.edu.vn

 
 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
KT.HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

  GS.TS Trịnh Minh Thụ

 

                                                                                       

Các tin khác