Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

5/28/2013 5:26:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Căn cứ Quy chế Đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư 10/2009/TT- BGDĐT; Trường Đại học Thủy lợi thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2013 như sau:
 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  493/TB-ĐHTL

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2013

 


Căn cứ Quy chế Đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư 10/2009/TT- BGDĐT;

Trường Đại học Thủy lợi thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2013 như sau:

1.  Các chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ gồm các chuyên ngành sau:

STT

Chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ

Mã số

1

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

62580202

2

Kỹ thuật tài nguyên nước (Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước, Tưới tiêu cho cây trồng)

62580212

3

Môi trường đất và nước

62440303

4

Địa kỹ thuật xây dựng

 

5

Cơ kỹ thuật (Cơ học chất lỏng, Cơ học vật thể rắn)

62520101

6

Kỹ thuật môi trường

62520320

7

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

62580210

8

Thủy văn học (Thủy văn học, Phát triển nguồn nước, Chỉnh trị sông và bờ biển)

62440224

      2. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

      3. Hình thức và thời gian đào tạo:

      a) Hình thức đào tạo: Tập trung và không tập trung

      b) Thời gian đào tạo:

      - Hệ tập trung: Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ đối với người có bằng thạc sĩ là 3 năm tập trung liên tục; đối với người có bằng tốt nghiệp đại học là 4 năm tập trung liên tục.

      - Hệ không tập trung: Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ đối với người có bằng đại học là 5 năm, người có bằng thạc sĩ là 4 năm, trong đó có ít nhất 12 tháng tập trung liên tục tại Trường để thực hiện đề tài nghiên cứu.

      4. Điều kiện dự tuyển: Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải có các điều kiện sau đây:

          a) Về văn bằng: Có bằng thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển, trường hợp chưa có bằng thạc sĩ thì phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá trở lên, ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển. Danh mục các ngành, chuyên ngành phù hợp và các chuyên ngành gần được dự thi đào tạo trình độ tiến sĩ đối với từng chuyên ngành xem tại Phụ lục 1 của thông báo này.

b) Có bài luận về dự định nghiên cứu: Bài luận về dự định nghiên cứu phải trình bày rõ ràng đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu, lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu và mong muốn đạt được, lý do lựa chọn cơ sở đào tạo; kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu; dự kiến việc làm sau khi tốt nghiệp; đề xuất người hướng dẫn (yêu cầu về bài luận xem Phụ lục 1).

c) Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh. Những người giới thiệu này cần có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh (yêu cầu về thư giới thiệu xem Phụ lục 1)

d) Về trình độ ngoại ngữ: Người dự tuyển phải có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ sau đây:

- Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ, trong thời hạn 2 năm tính đến ngày dự tuyển nghiên cứu sinh, do một trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc một trường đại học trong nước đào tạo ngành ngoại ngữ tương ứng trình độ đại học cấp theo khung năng lực tương đương cấp độ B1; (xem bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 tại Phụ lục 2)

- Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài;

- Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ.

đ) Được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm) hoặc trường nơi sinh viên vừa tốt nghiệp giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ. Đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận thân nhân tốt, không vi phạm pháp luật;

e) Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của Trường Đại học Thủy lợi (đóng học phí; hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án tiến sĩ).

      5. Hồ sơ xét tuyển gồm:

          - Đơn xin xét tuyển (Điền đầy đủ thông tin theo mẫu chung của trường);

          - Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương (nếu là thí sinh tự do);

          - Công văn cử đi dự xét tuyển NCS (đối với người đã có việc làm); đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận thân nhân tốt, không vi phạm pháp luật;

          - Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của một bệnh viện đa khoa; Bản sao giấy khai sinh;

          - Bản sao hợp lệ (công chứng nhà nước): Bằng tốt nghiệp đại học và Bảng điểm đại học; Bằng Thạc sĩ và bảng điểm cao học;

          - Bài luận, đề cương, 02 thư giới thiệu;

          - Bản sao hợp lệ chứng chỉ ngoại ngữ còn thời hạn theo quy định;

          - Bài báo (nếu có); 02 ảnh cỡ 4x6, 02 phong bì dán tem và ghi rõ địa liên hệ;

      6. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: Từ ngày 20/5/2013 đến ngày 09/8/2013

- Thời gian dự kiến xét tuyển: trong 2 tuần, từ ngày 9/9/2013 đến ngày 22/9/2013

Địa điểm: Phòng Đào tạo ĐH&SĐH của Trường Đại học Thủy lợi, số 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, điện thoại liên hệ: 04.38521441.

 

Nơi nhận:

- ĐU, BGH (để báo cáo);

- Các khoa, Cơ sở 2; viện ĐT và KH ƯDMT;

- Các trường Đại học, Cao đẳng, viện NC;

- Website nhà trường;

- Lưu: VT, ĐH&SĐH.   

 KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

PGS.TS. Trịnh Minh Thụ

Các tin khác