Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

5/28/2013 5:30:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Trường Đại học Thủy lợi thông báo tuyển sinh đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường Đại học, Cao đẳng giai đoạn 2010-2020 (Đề án 911) trong nước như sau:
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 492/TB-ĐHTL
Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2013
 
THÔNG BÁO
Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2013
Theo Đề án Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng  giai đoạn 2010 – 2020 (Đề án 911)
 
 
Căn cứ Quy chế Đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư 10/2009/TT- BGDĐT;
Căn cứ Quyết định số 265/QĐ - BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ theo đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 – 2020 (Đề án 911- đợt 2);
Căn cứ Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ theo Đề án 911 ban hành kèm Thông tư số 35/2012/TT- BGDĐT ngày 12/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Trường Đại học Thủy lợi thông báo tuyển sinh đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường Đại học, Cao đẳng giai đoạn 2010-2020 (Đề án 911) trong nước như sau:
1. Các chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ gồm các chuyên ngành sau:
STT
Chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ
Mã số
1
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy
62580202
2
Kỹ thuật tài nguyên nước (Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước, Tưới tiêu cho cây trồng)
62580212
3
Môi trường đất và nước
62440303
4
Địa kỹ thuật xây dựng
 
5
Cơ kỹ thuật (Cơ học chất lỏng, Cơ học vật thể rắn)
62520101
6
Kỹ thuật môi trường
62520320
7
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
62580210
8
Thủy văn học (Thủy văn học, Phát triển nguồn nước, Chỉnh trị sông và bờ biển)
62440224
      2. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển
      3. Hình thức và thời gian đào tạo:
a) Hình thức đào tạo:
          - Đối tượng dự tuyển là giảng viên: Tập trung hoặc không tập trung;
(Đối tượng là giảng viên có thể theo học theo hình thức không tập trung nếu được trường cử đi học có công văn đề nghị, trong đó NCS phải có ít nhất 1,5 năm học tập trung liên tục tại cơ sở đào tạo).
-  Các đối tượng khác: Tập trung.
b) Thời gian đào tạo: Theo yêu cầu của chương trình đào tạo nhưng không quá 4 năm (trong đó có tối đa 6 tháng thực tập, nghiên cứu ở nước ngoài);
4. Đối tượng dự tuyển: Người tham gia dự tuyển không quá 45 tuổi tính đến năm dự tuyển;
a) Giảng viên biên chế, giảng viên hợp đồng làm việc xác định hoặc không xác định thời hạn của các đại học, học viện có đào tạo đại học, trường đại học, cao đẳng (sau đây gọi chung là trường);
b) Người có nguyện vọng và cam kết trở thành giảng viên tại các trường bao gồm:   
 - Nghiên cứu viên đang làm việc tại các Viện nghiên cứu khoa học;
 - Những người có năng lực và trình độ chuyên môn giỏi đang làm việc ngoài nhà trường;
 - Người mới tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ (trong vòng 12 tháng tính đến ngày dự tuyển).
      5. Điều kiện dự tuyển: Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải có các điều kiện sau đây:
            a) Về văn bằng:
          - Đối tượng là giảng viên:
          + Có bằng thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển, trường hợp chưa có bằng thạc sĩ thì phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá trở lên, ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển.
          - Các đối tượng khác: đáp ứng một trong các trường hợp sau:
+ Có bằng tốt nghiệp thạc sĩ và bằng tốt nghiệp đại học chính quy đạt loại khá trở lên;
+ Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy đạt loại giỏi trở lên. Sinh viên tốt nghiệp chương trình tiên tiến, kỹ sư chất lượng cao, cử nhân tài năng có bằng tốt nghiệp đại học đạt loại khá trở lên;
Trường hợp tốt nghiệp đại học ở nước ngoài thì việc đánh giá loại tốt nghiệp, kết quả học tập theo quy định về đánh giá và thang điểm của cơ sở đào tạo nước ngoài hoặc xét tương đương theo đánh giá xếp loại của Việt Nam;
          Danh mục các ngành, chuyên ngành phù hợp và các chuyên ngành gần được dự thi đào tạo trình độ tiến sĩ đối với từng chuyên ngành xem tại Phụ lục 1 của thông báo này.
b) Có bài luận về dự định nghiên cứu: Bài luận về dự định nghiên cứu phải trình bày rõ ràng đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu, lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu và mong muốn đạt được, lý do lựa chọn cơ sở đào tạo; kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu; dự kiến việc làm sau khi tốt nghiệp; đề xuất người hướng dẫn (yêu cầu về bài luận xem Phụ lục 1).
c) Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh. Những người giới thiệu này cần có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh (yêu cầu về thư giới thiệu xem Phụ lục 1)
d) Về trình độ ngoại ngữ: Người dự tuyển phải có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ sau đây:
- Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ, trong thời hạn 2 năm tính đến ngày dự tuyển nghiên cứu sinh, do một trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc một trường đại học trong nước đào tạo ngành ngoại ngữ tương ứng trình độ đại học cấp theo khung năng lực tương đương cấp độ B1; (xem bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 tại Phụ lục 2)
- Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài;
- Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ.
đ) Được một trường ký hợp đồng cam kết tuyển dụng làm giảng viên sau khi tốt nghiệp;
         e) Có công văn cử đi dự tuyển của trường nơi ứng viên công tác (đối với đối tượng là giảng viên) hoặc nơi ký hợp đồng cam kết tuyển dụng làm giảng viên sau khi tốt nghiệp (đối với các đối tượng khác);  
g) Có cam kết thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ giữa nghiên cứu sinh, bố mẹ hoặc người bảo lãnh của ứng viên (đối với đối tượng là người mới tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ - trong vòng 12 tháng tính đến ngày dự tuyển) và trường cử ứng viên dự tuyển theo quy định tại khoản 1,3 Điều 4 của quy định đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ ban hành kèm Thông tư 35/2012/TT – BGDĐT ngày 12/10/2012);
    6. Trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của nghiên cứu sinh
 a) Trách nhiệm của nghiên cứu sinh:
- Hoàn thành chương trình đào tạo đã đăng ký;
- Thực hiện nhiệm vụ của nghiên cứu sinh theo quy định của cơ sở đào tạo trong nước hoặc nước ngoài nơi NCS theo học;
         - Thực hiện đúng cam kết đã ký với trường cử NCS đi học;
         - Đối với NCS trong thời gian thực tập ở nước ngoài: phải tuân thủ các quy định về lưu học sinh trong Quy chế quản lý công dân Việt Nam đang được đào tạo ở nước ngoài hiện hành; khi kết thúc thời gian đào tạo tại nước ngoài phải có báo cáo về tình hình, kết quả học tập và nghiên cứu gửi qua đường bưu điện, email hoặc nộp trực tiếp cho Cục Đào tạo với nước ngoài (ĐTVNN) và Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài, Trường ĐHTL;
- Trong thời hạn tối đa 3 tháng kể từ ngày kết thúc khóa đào tạo, NCS phải quay trở lại trường cử đi học để làm thủ tục tiếp nhận lại (đối với đối tượng là giảng viên) hoặc làm các thủ tục tuyển dụng (đối với đối tượng có nguyện vọng và cam kết trở thành giảng viên);
         - Chi trả kinh phí đào tạo trong thời gian gia hạn học tập (nếu có).
b) Quyền của nghiên cứu sinh:
- Được cấp học bổng và chi phí đào tạo trong thời gian khóa đào tạo;
         - Được trường cử đi đào tạo tạo điều kiện, bố trí thời gian để thực hiện chương trình đào tạo theo quy định;
         - Được trường cử đi đào tạo tiếp nhận trở lại làm việc hoặc tuyển dụng làm giảng viên sau khi tốt nghiệp theo đúng chuyên môn được đào tạo;
- Trong thời hạn không quá 9 tháng kể từ ngày NCS hoàn thành chương trình đào tạo, nếu trường cử NCS đi học không tiếp nhận trở lại làm việc hoặc không tuyển dụng chính thức làm giảng viên và phân công công việc cho NCS thì NCS không phải bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo.
c) Nghĩa vụ của nghiên cứu sinh:
- Sau khi tốt nghiệp phải trở về phục vụ tại trường đã cử đi đào tạo. Thời gian tối thiểu phục vụ tại trường đã cử đi đào tạo thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước;
- Bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo nếu không hoàn thành chương trình đào tạo (trừ lý do bất khả kháng khiến cho NCS không thể tiếp tục học tập như: bệnh nặng, thiên tai, chiến tranh, tai nạn, qua đời...), hoặc đã tốt nghiệp nhưng không phục vụ đủ thời gian làm việc quy định hiện hành của nhà nước. Việc bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo được thực hiện theo các quy định hiện hành của nhà nước.
      7. Hồ sơ xét tuyển gồm:
          - Đơn xin xét tuyển (Điền đầy đủ thông tin theo mẫu chung của trường);
          - Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương (nếu là thí sinh tự do);
- Công văn cử đi dự tuyển của trường nơi ứng viên công tác (đối với đối tượng là giảng viên) hoặc nơi ký hợp đồng cam kết tuyển dụng làm giảng viên sau khi tốt nghiệp (đối với đối tượng không là giảng viên);
- Bản cam kết thực hiện nghĩa vụ của nghiên cứu sinh có xác nhận của đơn vị cử đi đào tạo hoặc đơn vị tiếp nhận (theo mẫu tại Phụ lục 3);
          - Bản sao hợp lệ các hợp đồng lao động dài hạn, quyết định tuyển dụng làm giảng viên tại trường đại học, cao đẳng; hợp đồng cam kết tuyển dụng làm giảng viên của  trường cử đi học.
          - Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của một bệnh viện đa khoa; Bản sao giấy khai sinh;
          - Bản sao hợp lệ (công chứng nhà nước): Bằng tốt nghiệp đại học và Bảng điểm đại học; Bằng Thạc sĩ và bảng điểm cao học;
          - Bài luận, đề cương, 02 thư giới thiệu;
          - Bản sao hợp lệ chứng chỉ ngoại ngữ còn thời hạn theo quy định;
          - Bài báo (nếu có); 02 ảnh cỡ 4x6, 02 phong bì dán tem và ghi rõ địa liên hệ;           
      8. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:
- Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: Từ ngày 20/5/2013 đến ngày 09/8/2013
- Thời gian dự kiến xét tuyển: trong 2 tuần, từ ngày 9/9/2013 đến ngày 22/9/2013
Địa điểm: Phòng Đào tạo ĐH&SĐH của Trường Đại học Thủy lợi, số 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, điện thoại liên hệ: 04.38521441.
 
Nơi nhận:
- ĐU, BGH (để báo cáo);
- Các khoa, Cơ sở 2; viện ĐT và KH ƯDMT;
- Các trường Đại học, Cao đẳng, viện NC;
- Website nhà trường;
- Lưu: VT, ĐH&SĐH.   
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
 
 
PGS.TS. Trịnh Minh Thụ
 

Các tin khác