Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

11/7/2013 8:41:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
QUYẾT ĐỊNH: Phê duyệt danh sách miễn thi tuyển sinh tại kỳ thi tuyển sinh Đại học hình thức VLVH năm 2013

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

HỘI ĐỒNG TSĐH HÌNH THỨC VLVH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1919/QĐ-ĐHTL

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt danh sách miễn thi tuyển sinh
tại kỳ thi tuyển sinh Đại học hình thức VLVH năm 2013

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐH HÌNH THỨC VLVH NĂM 2013

 

            Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thuỷ Lợi ban hành theo Quyết định số 1249/QĐ/BNN ngày 29/4/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức Vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư 15/2011/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 09/04/2011 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo quyết định số  62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1689/QĐ-ĐHTL của Hiệu trưởng Trường Đại học Thuỷ Lợi  ban hành ngày 01/10/2013 về thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2013;

Xét đề nghị của Trưởng Khoa Tại chức,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê duyệt danh sách miễn thi tuyển sinh Đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2013 vào Trường Đại học Thuỷ Lợi (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Các ông Trưởng Phòng Đào tạo ĐH&SĐH, Khoa Tại chức, phòng Công tác Chính trị & QLSV, Viện trưởng viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền trung và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 Nơi nhận
- Bộ GD&ĐT, Bộ NN&PTNT (b/c);
- Như điều 2;
- Lưu: HCTH, ĐH&SĐH.

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS.TS. Trịnh Minh Thụ

 

Các tin khác