Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

11/7/2013 8:46:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
THÔNG BÁO: Phúc khảo bài thi kỳ thi tuyển sinh đại học hình thức VLVH năm 2013

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

Số: 1120/TB-ĐHTL

 

 

Hà Nội, ngày 31 tháng 10  năm 2013

THÔNG BÁO

Phúc khảo bài thi kỳ thi tuyển sinh đại học hình thức VLVH năm 2013

Trường Đại học Thuỷ lợi thông báo thời gian tiếp nhận đơn xin phúc khảo bài thi, kỳ thi tuyển sinh Đại học hình thức VLVH năm 2013 như sau:

-         Thời gian nhận đơn phúc khảo từ  ngày  30/10/2013 đến hết ngày 13/11/2013;

-         Địa điểm nhận đơn phúc khảo: Phòng 134 nhà A4 – Phòng Đào tạo ĐH&SĐH – Trường Đại học Thuỷ lợi – 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội;

-         Lệ phí đăng ký phúc khảo: 50.000 đồng/môn;

-        Thời gian công bố kết quả phúc khảo: Trước 22/11/2013.

-        Mẫu đơn đăng ký phúc khảo lấy tại địa chỉ website của trường: www.tuyensinh.wru.edu.vn;

-         Những thí sinh ở xa gửi đơn xin phúc khảo qua chuyển phát nhanh (EMS) và copy 01 bản đơn Fax ngay về Trường Đại học Thủy lợi theo số Fax: 04.3563.8923 trước khi gửi chuyển phát nhanh theo hạn ở trên.

Trường Đại học Thuỷ Lợi thông báo để những thí sinh có nguyện vọng chấm phúc khảo bài thi được biết./.

 Nơi nhận:

-  HĐTS (để b/c);

-  Lưu: VT, ĐH&SĐH.

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS.TS. Trịnh Minh Thụ

 

Các tin khác